• Navigator

AI ve vzdělávání: Kdo jsme?

Vzdělávání hraje klíčovou roli v plném využití příležitostí a minimalizaci negativních dopadů, které umělá inteligence (AI) nabízí. Vzdělávací systém musí být dostatečně flexibilní a zaměřovat se na rozvoj komplexních znalostí a dovedností, které jsou využitelné na pozicích s vysokou přidanou hodnotou. Nutností je zapojení digitálních technologií do výuky a celkový rozvoj této oblasti ve vzdělávacím systému.


Organizace prg.ai a Univerzita Karlova založily skupinu, která ve světle pokroku na poli umělé inteligence připraví české vzdělávání na nevyhnutelné změny. Smyslem skupiny je společně nacházet odpovědi na výzvy spojené s rozšířením AI, aktuálně pak s velkými jazykovými modely (včetně široce diskutovaného nástroje ChatGPT).


V rámci skupiny spolupracují zástupci Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Českého vysokého učení technického, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzity Palackého v Olomouci, Národního pedagogického institutu, Smíchovské průmyslové střední školy, AI Dětem, 42 Prague a dalších institucí.


Rozvoj umělé inteligence s sebou přináší příležitost pro kritický pohled na obsah a formu vzdělávání a transformaci strategických dokumentů včetně studijních programů na vysokých školách. V oblasti vzdělávání lze očekávat dynamické období a je nutné, aby vzdělávací instituce spolupracovaly a vytvářely a sdílely příklady dobré praxe.


V krátkodobém horizontu je snahou poskytnout aktérům v rámci nejen vysokého školství metodickou podporu pro zapojení uměle inteligence do vzdělávacího procesu, nabídnout řešení v oblasti etiky závěrečných prací a vědeckých textů včetně nabídky kurzů a školení.


Z dlouhodobé perspektivy pak pomoci transformaci a redefinování vzdělávacích programů a výstupů absolventů, a to nejen v oblasti studijních programů vysokých škol, ale také směrem k dalším stupňům vzdělávací soustavy, celoživotního vzdělávání a re-skillingu.


Považujeme za důležité zdůraznit, že tvoříme spíše principy a doporučení pro studenty, pedagogy, výzkumníky a vedení škol primárně určené pro vysoké školy. Dále vznikla doporučení také pro základní a střední školy.