• RSS
  • Navigator

Pro vedení VŠ

Doporučení pro vedení vysokých škol a univerzit

Zpracovala: Eliška Tomalová (FSV UK)


Východiska

Novinky spojené s rychlým rozvojem AI kladou nároky na vysoké školy, univerzity a jejich součásti (dále jen VŠ) jako výzkumné a vzdělávací instituce, které hraje i významnou roli v celé společnosti. Akademické společenství vytváří prostředí, ve kterém se potkávají studenti, pedagogové, výzkumníci i ostatní pracovníci. AI se dotýká práce všech součástí školy.


Je žádoucí, aby vedení VŠ zaujalo a vyjádřilo jasné stanovisko k využití AI ve své činnosti i společnosti a nastavila tak základní rámec, jak s nástroji AI nakládat. Je nutné definovat oblasti využití AI, které VŠ považuje za přínosné, a zároveň vytyčit hlavní rámec využití pro VŠ jako celek (univerzita) i její jednotlivé součásti (fakulty).


VŠ je otevřené prostředí, které vnímá rozvoj a možnosti AI jako příležitost pro instituci i společnost. K jejímu rozvoji a využití se staví aktivně.


Mezi hlavní příležitosti pro VŠ patří:

  • automatizace

  • úspora nákladů

  • sběr dat

  • řízení znalostí


Využití AI v rámci univerzity bude vyžadovat:

  • zapojení všech složek školy do procesu implementace AI (využití expertízy napříč   jednotlivými součástmi a obory školy)

  • otevřenou diskuzi v rámci celé instituce

  • změnu přístupu k vlastnictví a generování dat a textu

  • osvojování dovedností spojených s nasazováním technologií AI a ML, včetně reflexe limitů užití v kontextů různých rolí a funkcí specifických oddělení VŠ

  • posílení IT dovedností v oblastí provozu a využití AI

Interní agendy VŠ v kontextu využití AI

VŠ je odpovědná za nastavení hlavního rámce užití AI v kontextu následujících oblastí činnosti:


Vzdělání a kariérní rozvoj zaměstnanců: škola podporuje rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců všech svých součástí (odborné semináře, diskuze). Vytváří bezpečný prostor pro své zaměstnance a studenty, kteří by měli pocítit podporu a pochopení ze strany instituce v kontextu rychlého a mnohdy nesrozumitelného rozvoje AI.


Přístup k novým nástrojům AI: VŠ poskytuje základní rámec pro využití konkrétních nástrojů AI (výběr vhodných IT řešení, licence, přístup).


Interní komunikace: VŠ pravidelně informuje své zaměstnance o změnách ve využití AI a spoluvytváří prostředí pro rychlé sdílení informací mezi zaměstnanci (např. online komunity, platformy pro online spolupráci).


IT: interní IT musí být schopno podporovat zaměstnance při používání nástrojů AI (uživatelská podpora, IT bezpečnost).


Právní agenda, ochrana osobních dat a duševního vlastnictví, etické aspekty: VŠ definuje právní rámec pro využití AI (směrnice, opatření) a aktivně řídí rizika spojená s užitím AI v dané oblasti, např. fakt, že všechna data poskytnutá AI systému (tréninková data, dotazy) se stávají součástí systému a mohou být použity provozovatelem AI k jeho dalšímu trénování nebo dokonce v odpovědích jiných uživatelů. Navazuje smluvní vztahy s poskytovateli AI, které vytyčí pravidla užití včetně ochrany dat. VŠ nastaví právní rámec pro využití AI s ohledem na data, která škola systému AI poskytuje (tréninková data, dotazování), ale i využití výstupů ze systému AI pro další pedagogickou a výzkumnou práci.

Externí agendy

Role VŠ ve společnosti: škola hraje významnou společenskou roli a v rámci své tzv. třetí role vstupuje do širší diskuze jako významný aktér podílející se na směřování debaty o AI. VŠ přistupuje aktivně k celospolečenské diskuzi o AI.


Mezioborová spolupráce: VŠ využívá širší víceoborovou expertízu, která obohacuje debatu o AI, umožňuje identifikovat obecné body, ale i oborová specifika nakládání s AI.


Internacionalizace: VŠ pracuje aktivně se sítí svých mezinárodních kontaktů (aliancí, konsorcií) za účelem sdílení zkušeností s AI a mezinárodní spolupráce v AI.


Branding: Postoj VŠ k AI je součástí brandingové strategie školy (ve vztahu k uchazečům i dalším partnerům v českém i mezinárodním prostředí). Otevřenost nebo uzavřenost vůči možnostem AI má dopad na image instituce. VŠ proto začleňuje postoj k AI i rozvoj vnitřních mechanismů do svých marketingových a internacionalizačních aktivit. Postoj k AI musí být jasný a čitelný pro externí pozorovatele.


DOPORUČENÍ PRO VEDENÍ VYSOKÝCH ŠKOL A UNIVERZIT (.pdf ke stažení)


Poslední změna: 23. červen 2023 16:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: